цээжээр бичих

бодсон санасан, тогтоосон зүйлээ бичих