дээл цээжээрээ элбэгдэх

дээлийн бэлхүүснээс дээших хэсэг элбэгдэх, томдох