ажил хөдөлмөрөөс хойш чангаах
ажил хөдөлмөрийг удаашруулах, хойшлуулах