байдал чанар
юмны гадаад хэлбэр хийгээд дотоод мөн чанар