ЧАНАРЖИХ

Чанар байдал улам сайн болох, чанартай болох: бүтээгдэхүүн нь чанаржих (бүтээгдэхүүн нь аажмаар чанар дэлгэрэнгүй...

бүтээгдэхүүн нь чанаржих бүтээгдэхүүн нь аажмаар чанар чансаатай болох
үйлчилгээ нь чанаржих үйлчилгээ нь яваандаа соёлтой, шуурхай болох