үйлчилгээ нь чанаржих
үйлчилгээ нь яваандаа соёлтой, шуурхай болох