ЧАНАРЖУУЛАХ

Чанартай болгох: чанаржуулах шаардлагатай (чанартай болгох шаардлагатай) - Хосгүй ухаанаараа дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.