тоо чанар
аливаа юмны тоо болон үйлдэж хийсэн яс мөс