ЧАНАЛГА

1. Чанах үйлийн нэр; чанах нь: чаналга даах будаа (чанахад сайн будаа), чаналга даах дэлгэрэнгүй... (чанахад урсдаггүй гурил), чаналга нь багадах (чаналт нь багадах);


2. Чанадаг юм: чаналга тос (чанадаг тос).

чаналга даах будаа чанахад сайн будаа
чаналга даах гурил чанахад урсдаггүй гурил
чаналга нь багадах чаналт нь багадах
чаналга тос чанадаг тос