ЧАНАД
/ бичиг /

Цаад, цаана - Олон мянган бээрийн чанад болж буй. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй... уулсын чанад (уулсын цаад), хилийн чанад (хилийн цаана), чанад янад [хоршоо] (цаана наана) - Чанад янадын эсэргүүцэл бөгөөд чухал учрыг зүйлчлэх ёс хаа буй. Замлин Сэнчиний намтар оршив.

уулсын чанад уулсын цаад
хилийн чанад хилийн цаана
чанад янад цаана наана