ЧАНАГШДУУЛАХ
/ бичиг /

Хэтэрхий цаана болгох, цаашдуулах.