ЧАВДАГЛАХ

1. Чавдаг зан гаргах, харамлах: чавдаглан байх (эд зүйлээ харамлан, харуусан байх);


2. Шингэн зүйлийн чавдаг байдалтай гарах, дуслах.