ЧАВДАГШИХ

1. Чавдаг шинжтэй болох;


2. Ховор болох, боогдох: шээс чавдагших (шээс гарах нь муудах).