ЧАВДГАР

Нэлээд чавдаг, чавдаг зан байдалтай: чавдгар зантай хүн (нэлээд харамч зантай хүн).