ЧАВДАГРАХ

1. Чавдаг болох, хомсдох, ховордох: мах сүү чавдаграх (мах сүү ховордох), шээс дэлгэрэнгүй... (шээс дусагнаж гарах);


2. [өвчин] Давсаг суллахад түвэгтэй болж, шээхэд зовуурилах.

мах сүү чавдаграх мах сүү ховордох
шээс чавдаграх шээс дусагнаж гарах