ЧАВДАГСАХ

Улам чавдаг болох: хоол хүнсээр чавдагсах (хоол хүнс улам хомс болох).