ЦОЛЦГОРХОН

Нэлээд цолцгор: цолцгорхон хацартай (нэлээд цолцгор хацартай).