ЦОЛЦОНТОХ

Ур цолцон ургах, цолцонтой болох: мод цолцонтох (модны их биед ур ургах).