ЦОЛЧГОР

Нимгэн шалчгар: цолчгор дурдан (нимгэн шалчгар дурдан ).