ЦОЛЧГОРДОХ

Хэтэрхий нимгэдэх: арай цолчгордох (юм арай нимгэдэж тохиромжгүйдэх).