ЦОЛЧГОНОХ

Саймшрах зан байдал гаргах, элдэв зүйл ярьж долдгонох.