ЦОЛЦГОНОХ

Цолцгор юмны үргэлжлэн хөдлөх: цолцгонон явах (цолцгор юмны явах).