ЦАРЦУУДАХ

Хэтэрхий царцуу болох: хоол царцуудах (хоол хэтэрхий царцуу байх).