ЦАРЦУУХАН

Нэлээд царцуу: царцуухан хуурга (нэлээд царсан хуурга).