ЦАРЦУУДУУ

Царцуу байрын, царцуу байдалтай: царцуудуу тос (царцуу байрын тос).