ЦАРЦУУВТАР

Бага зэрэг царцуу: царцуувтар хоол (бага зэрэг царцуу хоол).