ЦАРЦУУ

Өөх, тос зэргийн царцсан байдал: царцуу өөх (царцсан өөх).