царай дарах
өмссөн хувцас зэрэг нь хүний байдлыг гутаах