ЦАНДАС

Уулын ар талд хүй хүйгээр ягц ургасан мод: хэрүү, цацуус.