ЦАЙЛГАН

Атгаг муу санаагүй, сайхан цагаан сэтгэлтэй: цайлган сэтгэлтэй (сайхан сэтгэлтэй), цайлган дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (муу санаагүй, цагаан санаатай) - Цайлган цагаан сэтгэлд уурын мунхаг харш. Арван гурван хүлгийн дуун.

цайлган сэтгэлтэй сайхан сэтгэлтэй
цайлган цагаан ~ цагаан цайлган муу санаагүй, цагаан санаатай