цайвгар цагаан бөс
өнгөө алдаж цайсан байдалтай бөс