цай хийх
а. Цай чанах; б. Цай аягалах; в. Цай үйлдвэрлэх