ЦАГДАХ

Манах, сэргийлэх, хориглох: цагдан сэргийлэх (улс, олон нийтийн хэв журам, аюулгүй байдал, хувийн дэлгэрэнгүй...

цагдан сэргийлэх улс, олон нийтийн хэв журам, аюулгүй байдал, хувийн өмчийг гэмт этгээдээс хамгаалах цагдаагийн байгууллага
аймгийн цагдан сэргийлэх аймгийн цагдаагийн байгууллага
дүүргийн цагдан сэргийлэх дүүргийн цагдаагийн байгууллага
цагдан хорих чандлан хорих
чандлан цагдах цагдан манах, хорих
манах цагдах чандлан манах, сэргийлэх
хориглох цагдах элдэв гэмт үйлдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх