ЦАГГҮЙ

Цаг хугацаагүй: цаггүй ажиллах (тогтоосон цаг хугацаагүй ажиллах).