дархлан цаазлагдах

хууль ёсоор хатуу хамгаалалтад авах