хуулийн дагуу цаазлагдах
хуулийн дээд хэмжээ заагдаж хороогдох