цаазын бичиг
/ хуучирсан /

хууль дүрмийн эмхэтгэл