БАРИЛГА III
/ хуучирсан /

1. Лам нарт барьж өргөх юм, өглөг, өргөл барьц;


2. Барьц, эхнэр авахад өгөх эд таваар: барилга авах [хуучирсан] (инж авах), барилга өгөх [хуучирсан] (инж өгөх), дэлгэрэнгүй...
барилга авах инж авах
барилга өгөх инж өгөх
барилга хүргүүлэх инж хүргүүлэх
Ижил үг:

БАРИЛГА I

БАРИЛГА II