БАРИЛГАЖИХ

Барилгатай болох, барилга байшин олон болох.