БАРИЛГАТАЙ
/ хуучирсан /

Ачийн хариуд өгөх бэлэг бий.