БАРИЛГА I

Цогцлоон барьж байгуулсан зүйлийн ерөнхий нэр - Эрдэнэтийн барилга соёлт хот цэцэглэх нэгэн гайхамшгийг бүрдүүлээд дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., барилгын зураг (барилгын хэлбэр дүрс, хэмжээ, бүтэц, түүний орчны байдлыг нарийвчлан гаргасан зураг), барилгын ухаан (барилгын материал, бүтэц, барилга барих зураг төсөл, ур маягийг судлах ухаан), барилга барих (байшин босгох), барилгын маяг (байшингийн ур хийц), их барилга (фабрик, завод, цахилгаан станц, уурхай, төмөр зам, суваг, орон сууц, эмнэлэг, сургууль зэрэг шинэ барилга), их барилгын төлөвлөгөө (барилга барих ерөнхий төлөвлөгөө), уран барилга (ур шаардсан хийцтэй барилга), барилга байгууламж [хоршоо] (тусгай зураг төслийн дагуу барьж босгосон томоохон байгууламж).

барилгын зураг

барилгын хэлбэр дүрс, хэмжээ, бүтэц, түүний орчны байдлыг нарийвчлан гаргасан зураг

барилгын ухаан

барилгын материал, бүтэц, барилга барих зураг төсөл, ур маягийг судлах ухаан

барилга барих байшин босгох
барилгын маяг

байшингийн ур хийц

их барилга фабрик, завод, цахилгаан станц, уурхай, төмөр зам, суваг, орон сууц, эмнэлэг, сургууль зэрэг шинэ барилга
их барилгын төлөвлөгөө барилга барих ерөнхий төлөвлөгөө
уран барилга

ур шаардсан хийцтэй барилга

барилга байгууламж

тусгай зураг төслийн дагуу барьж босгосон томоохон байгууламж

Ижил үг:

БАРИЛГА II

БАРИЛГА III