БАРГАРДАХ

Хэтэрхий баргар болох, баргарын учир зохисгүйдэх.