БАРГИА

1. Хэт өтгөн царгиа дуу, паргиа - Гадаа Доной баргиа дуугарав. П.Хорлоо. дэлгэрэнгүй... баргиа хоолой (бүдүүн царгиа хоолой);


2. [шилжсэн] Дэмий ярих дуртай: баргиа амьтан (дэмий ярьдаг хүн, чалчаа хүн).

баргиа хоолой бүдүүн царгиа хоолой
баргиа амьтан дэмий ярьдаг хүн, чалчаа хүн