БАРГАРХАН

Баргарын  нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга.