БАРВАГАРХАН

Барвагарын нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга.