БАРГАЙ
/ хуучирсан /

Мөсний шагай: баргай тоглох (мөсний шагай тоглох).