ХУРДАС

1. Эрдэс бодис болон эм, хүний зарим эд, эрхтэнд хуралдах бөөгнөрөл;


2. Үлэмж удаан хугацаанд далай тэнгис, нуурын ёроолд хуримтлагдаж нягтарсан үелэг хөр чулуу;
3. Хурсан юм.