ХУРДАТГАЛ

Хурдатгах үйлийн нэр: хурдатгал хэмжүүр (тээврийн машин, нисэх аппаратын хурдатгалыг хэмждэг дэлгэрэнгүй...