ХУРДАТГАГЧ

Хөдөлгөөнийг хурдан болгох багаж төхөөрөмж.