ХУРДАСГУУР

1. Хурдасгах төхөөрөмж, хурдатгуур;


2. Химийн урвалыг хурдасгах бодис.